Data types

Javascript kent meerdere data types. Ik noem ze bij hun Engelse naam, want vertalen is alleen maar verwarrend.

De twee hoofdgroepen data types binnen Javascript zijn:

 • primitives
 • objects

Primitives zijn de meest basale data types. Objects zijn wat complexer. Een overzicht van alle data types:

 • primitives

 • numbers

 • strings
 • booleans

 • objects

 • variables

 • arrays
 • functions

Primitives

Numbers

<

p>Javascript herkent getallen als (jawel) getallen. Dus als je '7' gebruikt, weet Javascript dat je het getal zeven bedoeld. Javascript kan ook rekenen met getallen. Daarbij maak je gebruik van de volgende operators:

 • +, -,  * en / voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • ++ voor optellen met 1
   • voor aftrekken met 1
 • % voor wat er overblijft na delen

Voorbeelden:

5++ = 6
5- - = 4
10%3=1 (10/3=3*3+1, van de 10 blijft 1 over)
10%4=2 (10/4=4*2+2, van de 10 blijft 2 over)

Verder heb je nog de twee volgende speciale gevallen:

 • NaN: Not a Number
 • Infinity (en -Infinity)

Voorbeelden:

Als je (per ongeluk) tekst deelt door een getal, is het resultaat: NaN. Dus:

*dit is een zin* /7=NaN

Infinity (en -Infinity) staat voor oneindig. Bijvoorbeeld:

2/0=Infinity

Strings

Alles wat je tussen haken zet beschouwt Javascript als strings. Voorbeelden:

"Dit is een string."
'Dit is ook een string.'

Je kunt twee of meer strings ook samenvoegen (Engels: concatenation). Daarbij maakt het niet uit of het numbers of strings zijn. Bij concatenation wordt alles beschouwd als een string. Voorbeelden:

De twee strings:

"Dit is een string."+"En dit ook"

wordt samen één string:

"Dit is een string.En dit ook".

Jammer van die ontbrekende spatie :).

Met getallen kan dus ook.

"Gisteren is niet vandaag."+"76"

wordt

"Gisteren is niet vandaag.76"

undefined

Een data type dat niet is gedefinieerd wordt beschouwd als - je raad het al - undefined. Een undefined data type geeft normaal gesproken een error.

null

Iets dat wel gedefinieerd is, maar geen waarde heeft. Bijvoorbeeld, een variabele is gedefinieerd als null. De variabele bestaat wel (is dus niet undefined), maar heeft geen waarde (null). null is iets anders dan het getal 0.

booleans

Daar zijn er twee van: true en false. Dit zijn de mogelijke uitkomsten bij een vergelijking.

Voorbeelden:

2+2==4
true

2+2==5
false

De dubbele isgelijkteken betekent dat het om een vergelijking gaat. Je zou er een vraagteken achter kunnen bedenken. Is deze vergelijking waar of niet waar (true of false)?

Objects

Alles in Javascript is eigenlijk een object, behalve de primitives zoals hierboven beschreven.

variables

Een variable is een symbolische naam voor een waarde. De waarde kan van alles zijn; een nummer, string, element via de DOM of een complete functie. Het maken van een variabele kan op twee manieren. Voor beide manier wordt gebruik gemaakt van het isgelijkteken:

var naam = tekst;
naam = tekst;

Een variabele maken beginnend met var heeft de voorkeur.

Daarbij geldt de volgende naamgeving:

Definities bij maken van Javascript variabelen

Er gelden de volgende regels voor de naam van de identifier (de naam van de variabele dus):

 • het moet beginnen met een letter, liggend streepje (underscore) of dollarteken ($),
 • er mogen geen spaties in,
 • deze speciale karakters mogen er niet in: ! . , / \ + - * =

Verder is er een lijst met woorden die niet als identifier gebruikt mogen worden:

abstract boolean break byte case catch char class const continue debugger default delete do double else enum export extends false final finally float for function goto if implements import in instanceof int interface long native new null package private protected public return short static super switch synchronized this throw throws transient true try typeof var void volatile while with

De scope van een variabele

Kort gezegd zijn er twee type variabelen: global en local.

 • global: de variabele is geldig voor je hele Javascript project/bestand/applicatie
 • local: de variabele is geldig voor een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld een functie

Arrays

Een array is eigenlijk hetzelfde als een variabele. Het verschil is dat je in een array meerdere waarden kan stoppen. Voorbeeld:

var eenArray = new Array("onderdeel 1","onderdeel twee","23", true);

De variabele eenArray bestaat uit vier waarden:

onderdeel 1
onderdeel twee
23
true

Javascript is zo slim dat het de verschillende datatypes zelf herkend. In het bovenstaande voorbeeld zijn de eerste twee strings, dan komt een number en de laatste is een boolean.

Objects en properties

Een object kan meerdere properties hebben. Een property bestaat uit een key (de naam) en de value (waarde). Voorbeeld:

var mijnBasketbalschoen = {
   "kleur":"zwart",
   "maat":"46",
   "merk":"Jordan"
};

Deze variabele heeft drie properties. De keys van deze properties zijn: kleur, maat en merk. De values staan achter de dubbele punt.

Aanroepen en gebruiken van properties

Het aanroepen van properties kan op de volgende manier:

TBD...

 

functions

tbd...